POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkowniku, szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby wypełnić wszystkie obowiązki zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie ochrony Twojej prywatności na mojej stronie internetowej.

§1 Administrator danych
 1. Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKACKA LEVANTER ADWOKAT AGNIESZKA WIDAWSKA-ZAGRODNIK, NIP 8951776431, ul. Mieszczańska, nr 29, lok. 11, 50-201, poczta Wrocław.
§2 Dbanie o bezpieczeństwo danych
 1. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby dane pozyskiwane na  stronie były chronione zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi – rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Dane, które pozostawiane są  w ramach  strony nie zostaną sprzedane, ani udostępnione podmiotom trzecim (oprócz tych, które zostały wymienione w dalszej części niniejszej polityki prywatności).
§3 Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: gromadzenia i wykorzystania plików cookies; w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu przesłania naszej oferty lub wykonania usługi.
§4 Zakres przetwarzanych danych
 1. Witryna kancelaria-levanter.pl przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem witryny, w szczególności zbierane są dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych oraz w celu gromadzenia danych demograficznych (np. region, z którego IP łączy się z serwerem), co wynika z ogólnych zasad połączeń Internetowych.
 2. W szczególności Administrator Ochrony Danych Osobowych zbiera takie dane jak: adres e-mail, imię i nazwisko, oraz numer telefonu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych, w tym formularzu do porad on-line, informacje (udostępnienie danych przez formularze Administratorowi wymaga każdorazowej, osobnej, dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika);
  2. poprzez gromadzenie plików cookies.
§5 Czym są pliki Cookies?
 1. Witryna www.kancelaria-levanter.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji “Cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny www. Witryna www.kancelaria-levanter.pl wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób oraz w innych celach, takich jak np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych materiałów.
 2. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
§6 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
 1. Informujemy, że każdy użytkownik niniejszej strony portalu może w każdej chwili żądać: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. W każdym momencie użytkownik niniejszej strony może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 4. Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – sekretariat@kancelaria-levanter.pl
 5. Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych – KANCELARIA ADWOKACKA LEVANTER ADWOKAT AGNIESZKA WIDAWSKA-ZAGRODNIK, NIP 8951776431, ul. Mieszczańska, nr 29, lok. 11, 50-201, poczta Wrocław.
 6. Każdy użytkownik może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
§7 Sposób przetwarzania danych
 1. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką marketingową. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.
 2. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie użytkownika, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (m.in. podmiot hostingujący).
 3. Dane zbierane na stronie (chodzi tu o analizę przeglądania stron internetowych oraz cookies) mogą być udostępnione innym, następującym podmiotom: Google LLC (polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl)
 4. Okres czasu, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki została wyrażona zgoda. Dane osób składających zamówienie będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane zarejestrowanych użytkowników oraz osób zapisanych na newsletter będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres 2 lat.
§8 W jaki sposób wykorzystuję informacje pochodzące z formularzy kontaktowych
 1. Strona kancelaria-levanter.pl korzysta z formularza kontaktowego oraz formularza do porad on-line dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje.
 2. Formularz pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Informacje, które pochodzą z formularza są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie.
 3. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane także do nawiązania z nimi kontaktu, jeżeli jest to konieczne.
§9 Zabezpieczenia
 1. Witryna internetowa kancelaria-levanter.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod moją kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązuję się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.
§10 Kontakt
 1. Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z administratorem – sekretariat@kancelaria-levanter.pl
§11 Zmiany w polityce prywatności
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w niniejszym serwisie.