SPECJALIZACJE

Kancelaria Adwokacka Levanter świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. W zakresie działalności Kancelarii znajdują się sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze, administracyjne oraz karne.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie następujących obszarów prawa cywilnego:

 • sprawy z zakresu umów cywilnoprawnych: przygotowywanie umów, opiniowanie i zmiany w umowach, analizy możliwości rozwiązania umowy, negocjacje warunków umowy i inne,
 • sprawy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej: ochrona
  praw autorskich i pokrewnych,  ochrona praw własności przemysłowej oraz  ochrona innych praw na dobrach niematerialnych, zgłoszenia do Urzędu Patentowego w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i in.
 • sprawy dotyczące obrotu i roszczeń związanych z nieruchomościami takie jak m.in. przygotowywanie transakcji na nieruchomościach, tworzenie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia, zmiany lub ustania ograniczonych praw rzeczowych, pomoc w ustanowieniu i wykreśleniu hipoteki i zastawów, opiniowanie zagadnień związanych z prawem rzeczowym, ochroną własności i posiadania, sprawy związanych z zasiedzeniem nieruchomości,  pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, a także najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania, eksmisji, zniesienia współwłasności i in.
 • prawo odszkodowawcze: uzyskiwanie rekompensaty za naruszenie umowy lub z tytułu czynu niedozwolonego, dochodzenie odszkodowania za szkodę na mieniu, za szkodę na osobie, w związku z błędami medycznymi, z tytułu wypadków przy pracy i wypadków komunikacyjnych, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych czy naruszenia praw autorskich.
 • prawa spadkowego: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, o zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, zabezpieczenie spadku i in. 
 • upadłości konsumenckiej.

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego zawsze stanowią ogromne obciążenie emocjonalne, dlatego ze szczególną wrażliwością podchodzimy do tego rodzaju spraw, świadcząc pomoc prawną w sprawach o:

 • rozwód i  separację,
 • podział majątku,
 • ustalenie rozdzielności majątkowej,
 • zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów (zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, jak i rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu),
 • ustanowienie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • spraw związanych z władzą rodzicielską,
 • ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka, 
 • a także w sprawach dotyczących przestępczości nieletnich i in.

Kancelaria oferuje usługi prawne oraz wsparcie w zakresie bieżącej obsługi prawnej dla przedsiębiorstw, w tym spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, spółdzielni oraz fundacji. Obsługujemy zarówno nowe podmioty wchodzące na rynek, jak i te obecne na nim już od dłuższego czasu. Nasze usługi to m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,
 • tworzenie, zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • stała obsługa korporacyjna, w tym m.in. reprezentacja przy zawieraniu umów handlowych; analiza prawna umów handlowych; wsparcie toku negocjacji handlowych; a także przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia i in.
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek,
 • reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią,
 • reprezentowanie interesów strony w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,

Kancelaria kompleksowo doradza Klientom i aktywnie ich wspiera w obszarach:

 • struktury zatrudnienia, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • elastycznych formy zatrudnienia, m.in. pracy tymczasowej, 
 • sporów sądowych i negocjacji ugodowych w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, czy roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę,
 • tworzenia wewnętrznych regulacji pracowniczych, m.in. regulaminów pracy i wynagradzania, kodeksów etycznych, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie,
 • systemów wynagradzania, premiowania i innych świadczeń dla pracowników różnych szczebli,
 • zakazu konkurencji.

Kancelaria doradza w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prowadząc także spory sądowe przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.  

Adwokat Marta Wasil jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Instytucje prawa pracy i prawa własności przemysłowej”. Prowadzi także zajęcia z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. 

Kancelaria świadczy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego. Nasze usługi obejmują doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych, oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Nasze działania w zakresie prawa administracyjnego obejmują m.in.:

 • opracowanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej,
 • przygotowywanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne,
 • reprezentacje  Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tj. w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, w tym w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji (np. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym), a także przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wsparcie w przedmiocie zaskarżenia decyzji administracyjnej, zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, skarg na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej i in.
 • pomoc prawną w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji w tym m.in. w sprawach o zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.

Skomplikowane procedury, brak znajomości przepisów oraz duży stres, towarzyszący zatrzymaniu czy tymczasowemu aresztowaniu, utrudniają, a w niektórych wypadkach wręcz uniemożliwiają podjęcie skutecznej i samodzielnej obrony. W tego rodzaju sprawach udział adwokata jest więc niezwykle istotny na każdym etapie postępowania karnego, bowiem znajomość procedur pozwala na podjęcie przez obrońcę bądź pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego niezbędnych czynności procesowych na rzecz reprezentowanego Klienta.

Czynności prawne podejmowane przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obronę oskarżonego w postępowaniu karnym,
 • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym,
 • działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Obok pomocy prawnej Kancelaria specjalizuje się także w doradztwie w zakresie funduszy Unii Europejskiej, wpierając przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy na projekty inwestycyjne i badawcze. Pomagamy przedsiębiorcom w prawidłowym przeprowadzeniu projektów, w tym m.in. w prowadzeniu postępowań o zamówienia w warunkach konkurencyjności czy prawidłowym rozliczaniu projektów.  Doradzamy także beneficjentom funduszy UE znajdującym się w trudnych sytuacjach związanych z prawidłowym rozliczeniem projektów z Instytucjami Pośredniczącymi. 

Adwokat Agnieszka Widawska-Zagrodnik posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych i badawczych, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii. 

@SlepymOkiemTemidy

Skuteczne prowadzenie spraw z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska wymaga niejednokrotnie szerokiego zakresu wiedzy merytorycznej.  Adwokat Agnieszka Widawska-Zagrodnik z uwagi na posiadane wykształcenie techniczne zdobyte na Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej oraz podczas stypendium na Uniwersytecie Technicznym w Irkutsku, a także wieloletnie doświadczenie praktyczne w międzynarodowych projektach z obszaru inżynierii środowiska, chętnie podejmuje się prowadzenia nawet najtrudniejszych spraw dotyczących tego obszaru.

@SlepymOkiemTemidy

Skuteczne prowadzenie spraw z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska wymaga niejednokrotnie szerokiego zakresu wiedzy merytorycznej.  Adwokat Agnieszka Widawska-Zagrodnik z uwagi na posiadane wykształcenie techniczne zdobyte na Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej oraz podczas stypendium na Uniwersytecie Technicznym w Irkutsku, a także wieloletnie doświadczenie praktyczne w międzynarodowych projektach z obszaru inżynierii środowiska, chętnie podejmuje się prowadzenia nawet najtrudniejszych spraw dotyczących tego obszaru.

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest każdorazowo uzależniona od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, a także szacowanego nakładu pracy i czasu poświęconego danej sprawie. Kancelaria oferuje możliwość rozliczenia zarówno w formie zryczałtowanej, jak i w systemie rozliczeń godzinowych.  

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem przed przyjęciem zlecenia lub udzieleniem porady.